PTFE turbalary öndüriji

Hytaýda iň oňat PTFE turba öndürijisi, zawod, üpjün ediji

Besteflon Industrial Co., Ltd 2005-nji ýylda esaslandyryldy, OEM, ODM, SKD sargytlaryny kabul edip, Hytaýda öňdebaryjy PTFE Tube öndürijileriniň, zawodlarynyň we üpjün edijileriniň biridir.Dürli PTFE turba görnüşleri üçin önümçilik we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
PTFE turbalary

Şahadatnamalar: ISO9001: 2015 │ RoHS Direktiwasy (EUB) 2015/863 │ ABŞ FDA 21 CFR 177.1550 │ EU GHS SDS

PTFE Tube

Politetrafluoroetilen, GysgaldylanPTFE, köplenç "Plastik King", tetrafluoroetileni monomer hökmünde polimerizasiýa etmek arkaly taýýarlanan ýokary molekulýar polimerdir. Ak mum, açyk, ajaýyp yssy we sowuga garşylyk, uzak wagtlap -65ºC ~ 260ºC derejesinde ulanylyp bilner.

PTFE turbalaryHiç hili pigment ýa-da goşundylar bolmazdan, 100% päk PTFE rezinden ýasalýar, kislota, aşgar we dürli organiki erginlere garşylyk häsiýetine eýe we ähli erginlerde eräp bilmeýär.Bu himiki poslama garşy turba senagat, himiki gaýtadan işlemek, umumy barlaghana, awtoulag, howa, azyk hyzmatlary we beýleki suwuk goşundylar üçin amatlydyr.

Iň ýokary çig mal

Her önümçilik ädiminde 100% gözleg

Önümçiligiň 20 ýyldan gowrak taryhy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

PTFE turba üpjün edijiňiz

SGS & ISO Audit PTFE şlangy

BESTEFLON, hünärmenPTFE Tube öndürijisi, SGS tarapyndan tassyklandy we ISO hil ulgamy şahadatnamasyny, ISO daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny alyň.

Önümçilik synag şahadatnamasy

Iberilmezden ozal her sargyt üçin synag şahadatnamasyny bereris.PTFE Tube-da himiki kompozisiýa ülňülerine we mehaniki öndürijilik standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

0% Hil arzasy

BESTEFLON-da içerki hil synag synag laboratoriýasy, QC gözleg topary, iberilmezden ozal 100% barlanan PTFE Tube bar, önümiň hilini kepillendirýär we aladalaryňyzy ýok edýär.

Çalt eltip bermek

BESTEFLON durnukly gowşuryş wagtyny 25 gün ýa-da ondanam az saklaýar.Eltip beriş senäňizi üpjün edýän önümçilik enjamlary we synag ulgamy bar.Iň ýokary möwsümde-de gowşuryş wagtyny alyp bileris.Gijä galmaz.

PTFE turbalarynyň şekili

Dürli programmalara görä, PTFE turbalarynyň birnäçe dürli görnüşi bar:

Smooth Bore PTFE Tube

PTFE süýümli turba turbalarytemperatureokary temperaturaly süzgüç bilen çykarylýan tekiz görnüşli turba.Bükülýän radius talaplary möhüm bolmadyk programmalar üçin amatlydyr.

Bu göni turba iň esasy dizaýn bolup, onuň tekiz ýüzünde sürtülme koeffisienti gaty pes bolup, ýokary akym tizligini we ýuwulmagyny üpjün edýär, şeýlelik bilen hapalanma galyndylaryny azaldýar.PTFE turbasy ýokary temperatura çydamly we ýokary basyşly, ýokary temperatura gurşawynda işläp biler.Mundan başga-da, material çeýeligi, himiki garşylygy, ýanmazlygy we ýylylyga garşylygy bar.Şeýle hem ýokary dielektrik güýji bar we himiki maddalaryň we erginleriň köpüsine inertdir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

PTFE gasynlanan turba

PTFE gasynlanan turbaHas berk egilme radiusyny, basyşy artdyrmagy ýa-da ekstruziýa garşy ukyplylygy talap edýän programmalar üçin ajaýyp çeýeligi we kink garşylygy bar.Gurlan turbalar alawlar, flanesler, gysgyçlar ýa-da köp sanly optimal turba erginleriniň kombinasiýasy bilen üpjün edilip bilner.Thehli turbalar anti-statik (uglerod) görnüşinde bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.besteflon.com/ptfe-tubes-manufacturer/

PTFE çişirilen ýumşak şlang

PTFE süýümli buraw şlangyhäzirki wagtda bar bolan beýleki PTFE şlang önümlerinden tapawutlanýar, Onuň hatar turbasynyň içi tekiz, ýöne daşyndan gasynlanýar.Şonuň üçin ýokary hereketlilik meselesini çözüp biler, ýöne päsgelçilik däl, şeýle hem egilmek radiusynyň berk talaplaryny çözüp biler.Müşderä ikisi üçinem iň gowy saýlawy bermek üçin dizaýn.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

PTFE kapilýar turbasy

PTFE AWG (Amerikan ölçeýji) turbalary ýaglamak, ýokary temperatura garşylyk (kebşirleme garşylygy), himiki garşylyk, biokompatisiýa, könelişme garşylygy we takyk ekstruziýa çydamlylygy üçin iň soňky hyzmaty üpjün edýär.Çeýe we düşnükli, kiçi göwrümli PTFE turbasy, Bu kiçi göwrümli çeýe PTFE kapilýilleri, adatça, her rulonda 100 m, 153m, 250m we 305m satylýar.Diwaryň galyňlygy 0,5 mm-den, daşky diametri 10 mm-den hem az bolup, lukmançylyk bejergisinde, elektrik izolýasiýasynda we beýleki goşundylarda giňden ulanylýar.

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Degişli önümler

FEP Tube

FEP turbasy (vinil florid), PTFE-den has aç-açan ftorid plastik turba bolup, wizual linza / akym gözegçiligi üçin amatlydyr.Himiki garşylygy we giň kontakt temperaturasyny talap edýän programmalar üçin tygşytly warianty.

FEP turbasynyň sürtülme birneme ýokary pes koeffisiýenti, üznüksiz ulanmak üçin pes temperatura we 200 dereje çenli bolsa-da, FEP-e meňzeş himiki we dielektrik häsiýetleri bar.Mundan başga-da, FEP nebit turbasynyň has gowy gaz we buglara aralaşmagy we ajaýyp UV geçiriş derejesi bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

PFA turbalary

PFA (perfluoroalkoxy) turbafloropolimer turbasydyr we açyşy PTFE we FEP-iň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.PFA rezininde ulanylýan üýtgediji, iň ýokary ulanylyş temperaturasyna we himiki inertine PTF bilen deňdir, şonuň üçin öndürijiligi we ulanylyş temperaturasy we PTFE materialy esasan birmeňzeşdir.

Mundan başga-da, PFA has ýokary iş basyşyna eýe.Emma FEP-den tapawutlylykda, PFA-nyň himiýasy ony gaty pes üýtgewsiz edýär, şeýlelik bilen derman, laboratoriýa nusgalary we ýarymgeçirijiler ýaly köp pudaklarda giň we dürli goşundylarda.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Düwürtik turbanyň ölçegleri

No.ok. Spesifikasiýa
Daşky diametri Içki diametri Turbanyň diwar galyňlygy Iş basyşy Partlama basyşy
mm (dýuým) mm (dýuým) mm (dýuým) (psi) (bar) (psi) (bar)
1 1/8 "* 1/16" 3.17 0.125 1.58 0.062 0.8 0.031 218 15.0 725 50
2 3/16 "* 1/8" 4.76 0.187 3.17 0.125 0.8 0.031 174 12.0 638 40
3 1/4 "* 3/16" 6.35 0.250 4.76 0.187 0.8 0.031 131 9.0 464 32
4 5/16 "* 1/4" 7.93 0.312 6.35 0.250 0.8 0.031 102 7.0 363 25
5 3/8 "* 1/4" 9.52 0.357 6.35 0.250 1.5 0.059 174 12.0 638 44
6 3/8 "* 5/16" 9.52 0.357 7.93 0.312 0.8 0.031 87 6.0 319 22
7 1/2 "* 3/8" 12.7 0.500 9.6 0.378 1.5 0.059 131 9.0 464 32
8 5/8 "* 1/2" 15.87 0.625 12.7 0.500 1.5 0.059 102 7.0 363 25
9 3/4 "* 5/8" 19.05 0.750 15.87 0.625 1.5 0.059 87 6.0 319 22

* SAE 100R14 standartyna laýyk geliň.

* Müşderi üçin aýratyn önümler jikme-jik biziň bilen ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

Imperial ululykdaky turba turbalary

No.ok. Spesifikasiýa
Daşky diametri Içki diametri Turbanyň diwar galyňlygy Iş basyşy Partlama basyşy
mm (dýuým) mm (dýuým) mm (dýuým) (psi) (bar) (psi) (bar)
1 2 * 4 4 0157 2 0.079 1 0.039 148 10.2 444 30.6
2 3 * 5 5 0.197 3 0.118 1 0.039 148 10.2 444 30.6
3 4 * 6 6 0.236 4 0.157 1 0.039 148 10.2 444 30.6
4 5 * 7 7 0.276 5 0.197 1 0.039 148 10.2 444 30.6
5 6 * 8 8 0.315 6 0.236 1 0.039 148 10.2 444 30.6
6 8 * 10 10 0.394 8 0.315 1 0.039 148 10.2 444 30.6
7 10 * 12 12 0.472 10 0.394 1 0.039 118 8.16 370 25.5
8 12 * 14 14 0.551 12 0.472 1 0.039 118 8.16 370 25.5
9 14 * 16 16 0.630 14 0.551 1 0.039 118 8.16 370 25.5
10 16 * 18 18 0.709 16 0.630 1 0.039 118 8.16 370 25.5
11 20 * 24 24 0.945 20 0.787 2 0.079 74 5.1 296 20.4
12 50 * 54 54 2.126 50 1.969 2 0.079 74 5.1 296 20.4

Gurlan PTFE turba ululyklary

No.ok. Spesifikasiýa
Daşky diametri Içki diametri Iş basyşy Partlama basyşy Iň pes egilme radiusy
(dýuým) (mm ±0.2) (dýuým) (mm ±0.1) (psi) (bar) (psi) (bar) (dýuým) (mm)
1 1/4 " 0.415 9.5 0.256 6.5 60 4 210 14.0 0.787 20
2 5/16 " 0.484 12.3 0.315 8.0 60 4 210 14.0 0.866 22
3 3/8 " 0.589 14.2 0.394 10.0 60 4 210 14.0 1.024 26
4 1/2 " 0.705 17.2 0.512 13.0 60 4 210 14.0 1.024 26
5 5/8 " 0.860 21.9 0.630 16.0 45 3 180 12.0 1.260 32
6 3/4 " 1.039 25.3 0.748 19.0 45 3 180 12.0 2.165 55
7 1 1.378 31.0 0.984 25.0 45 3 150 10.0 3.150 80
8 1-1 / 2 " 1.772 45.0 1.496 38.0 38 3 135 9.0 3.937 100
9 2" 2.343 59.5 1.969 50.0 30 2 120 8.0 4.921 125

* SAE 100R14 standartyna laýyk geliň.

* Müşderi üçin aýratyn önümler jikme-jik biziň bilen ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

Specialörite talap barmy?

Umuman alanyňda, umumy PTFE TUBE önümleri we ätiýaçlyk çig mal bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi ýa-da marka adyňyzy şlang korpusynda çap edip bileris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Uzynlyk üçin talaplary aýdyň;we turba diwarynyň galyňlygy, iş basyşy ýa-da diametri ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

 

Mukdar

MOQ çägi ýok.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Has köp mukdarda sargyt edilip bilner.

 

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Önümçilik prosesi

Çig mal

Çig mal

Galyp bazasy

Galyp bazasy

Ekstruziýa

Ekstruziýa

Bukja

Gaplanan

PTFE Tube

Ptfe çeýe gasynlanan turba

PTFE Tube üçin programmalar

Kofe maşyn
3D printer

PTFE turbasy gönüden-göni sürüjilik ulgamyndaky süzgüç geçiriji ýa-da filament ýolunyň özi üçin Bowden sazlamasy hökmünde islendik 3D printeriň möhüm bölegi.Pes sürtülme we berk çydamlylyk yzygiderli we ygtybarly öndürijilik üçin gaty möhümdir, ajaýyp çap we ýeňil filament ýüklemesini üpjün edýär.Munuň üçin PTFE turbasy bar.

3D printer üçin amatly ululyklar: 2x4mm, 4x6mm

Elýeterli reňkler: ak, gök, gyzyl, ýaşyl, gara we ş.m.

Elektronika üçin suwuk sowadyş ulgamy-
Kofe maşyn

PTFE turbasy köplenç kofe maşynlarynda bolýar, adatça basyş astynda suw daşamak üçin ulanylýar we bürünçden ýasalan ýaly her ujuna laýyk birikdirijiler ulanylýar.Kofe maşynda ulanylanda uzynlyk gaty möhümdir.Has gysga ýa-da uzyn bolsa, HX intermiksi bilen bulaşar we ýylylyk çalşygy ulgamynyň dikeliş tizligini we durnuklylygyny üýtgeder.

Kofe maşynlary üçin amatly ululyklar: 1 / 8''x1 / 4 '', 2,5x4mm, 3x5mm, 4x6mm, 6x8mm we ş.m.

Pnewmatik senagat-
Elektronika üçin suwuk sowadyş ulgamy

PTFE gasynlanan turbanyň ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy, garrylyga garşylygy we oňat çeýeligi bar, bu esasan maglumat merkezinde, senagat kompýuterlerinde köp sanly elektron bölekleri üçin suwuk sowadyjy liniýa hökmünde saýlanýar.

Pnewmatik senagat-
Pnewmatik senagaty

FEP dürli temperaturada we şertlerde öz güýjüni we peýdalaryny saklaýar.FEP turbalary ösen gaz we bug geçirijilik aýratynlyklary we ajaýyp UV geçiriş bahalary bilen güýçlendirilen himiki garşylyk bilen döredildi.FEP turbalary, has ýokary sürtülme koeffisiýenti, kristallylygy, aýdyňlygy we mikroporozitiň ýoklugy bilen PTFE-de has aýdyňlygy üpjün edýär, bu pnewmatik senagat üçin gazlary syzmazdan geçirmegi iň amatly saýdy.

Derman goşundylary
Derman goşundylary

Derman pudagynda kompaniýalar materialyň arassalygyny saklamak üçin suw geçirijisine bil baglamalydyrlar.Mysal üçin, rezin turbalarynyň üsti bilen daşalýan ultra arassa suw, prosesiň dowamynda himiki arassalygy saklamagy başarmalydyr;PFA-nyň himiki maddalara, şol sanda kükürt kislotasy ýaly laboratoriýalarda tapylyp bilinýän beýleki howply hapalaýjy maddalara bolan inertligi, ony ýokary hilli standart deňsiz-taýsyz saýlamaga öwürýär.Azot ýa-da fosfor kislotasy ýaly ýokary poslaýjy materiallaryň ýygy-ýygydan ulanylmagyny talap edýän derman öndürýän kompaniýalar üçin PFA turbasy onuň beýleki weýran ediji aýratynlyklaryna aňsatlyk bilen garşy durar.

PTFE turbasy üçin enjamlar

Poslamaýan polatdan ýasalan enjamlar
Poslamaýan polatdan ýasalan enjamlar

Üstünlikleri: Çalt el bilen birikdirmek we kesmek, zerur gurallar ýok, akym ýitirilmez, akym turbanyň içki diametrine baglydyr.

Adetmezçilikleri: pes basyş, iş basyşy 0-10 bar.

Poslamaýan polatdan çalt nurbat armaturlary
Poslamaýan polatdan çalt nurbat armaturlary

Üstünlikleri: Çalt birikdiriň we aýryň, gural wyklýuçatelini talap edýär.Pleönekeý gurluş, möhür ýok, aňsat baglanyşyk.Basyş we temperatura turbanyň häsiýetlerine baglydyr.

Adetmezçiligi: Diňe Neýlon, PU ýa-da PTFE ýaly ýumşak turbalar üçin amatly.

Poslamaýan polatdan gysyş enjamy
Poslamaýan polatdan gysyş enjamy

Gysyş enjamy klapan korpusyndan, hozdan, öňdäki ferruldan we yzky ferruldan durýar.

Üstünlikleri: pressureokary basyş, möhür ýok.

Adetmezçilikleri: Diňe mis turbalar, poslamaýan polat turbalar, alýumin turbalar we ş.m. ýaly gaty turbalar üçin amatly PTFE turbalaryny ýa-da neýlon turbalaryny ulananyňyzda içki mis turbalary ulanmaly.

PTFE Tube: Iň soňky gollanma

PTFE turbalaryköp sanly senagat önümlerinde ulanylýan poslama garşy turba.PTFE turbalary, kislotanyň käbir görnüşlerine çydamly ýeke-täk materiallardan biridir.Turbany köp ýagdaýlarda işlemek üçin uýgunlaşdyryp bolýar.PTFE turbalary gaty pes sürtülme bolup, akymy gowulaşdyrmaga kömek edip biler.Käwagt PTFE turbasy azyk hyzmaty programmalarynda-da ulanylýar.

PTFE näme?

PTFE, uglerod we ftor ýaly 2 esasy elementden durýan sintetiki polimer polietetrafluoroetileniň gysgaldylyşydyr.

PTFE Tube-nyň aýratynlyklary

Chemicalokary himiki garşylyk

Aýry-aýry inert

240 ° C çenli gyzgynlyga çydam edýär

Iň ýokary dielektrik güýji

PTFE Tube-nyň peýdalary

Highlyokary poslaýjy / reaktiw suwuklyklary götermek üçin amatly

Lukmançylyk goşundylarynda giňden peýdaly

Heatokary ýylylyk programmalarynda täsirli

Kabellerde we agyr elektriklerde izolýasiýa serişdesi

Ptfe Bowden Tube Maks Temp

Teflon birleşdiriji turbamyz, -180C-den pes temperatura çydap biler260C çenli ýokarydyr, 3D printerler üçin ätiýaçlyk şaýlary hökmünde ideal edýär.

Ptfe Tube Max Temp

PTFE turbalary himiki taýdan çydamly, sürtülme koeffisiýenti pes we giň temperatura 500 ° F (260 ° C) aralygynda-454 ° F (–270 ° C).

Ptfe turbasynyň eremesi

Fokary çeýeligi sebäpli PTFE esasan pes basyşly programmalarda mikrofliid armaturlary bilen ulanylýar.Onuň ereýän nokadyna ýetildi327 ° C., ýokary temperaturaly goşundylarda saýlama materialyna öwürýär.

Ptfe / fep Tube gysyş temperaturasy

takmynan 330 ° C.

Gysmak prosesinde daşarky PTFE gatlagy takmynan 330 ° C temperaturada kiçelýär

Ptfe turbasyny Extruder-den nädip aýyrmaly

PTFE turbasyny ekstruderiňizden aýyrmak üçin hökman etmeliTurbany ýerinde saklaýan dişleri boşatmak, soňra PTFE turbasyny çykarmak üçin tegelek plastmassa birikdirijini gysyň.Eger çykaryp bilmeýän bolsaňyz, ähli enjamy ekstruderden çykaryň, gurallary ulanyp birikdirijä has köp basyş ediň we turbany aýyryň.

Ptfe turba bokurdagy näçe wagt

Soňundan 5mm.bu burun bilen bokurdagyňyzyň arasyndaky baglanyşygy möhürlär.

3d printer üçin Ptfe Tube näme?

PTFE, filament esasly 3D printerlerde ulanylýan gaty ýaýran komponent.Buturbalarda ulanylýan ak material, filamenti ekstruder we gyzgyn ujuna gönükdirýär.Bowden görnüşindäki 3D printerler, ekstruderiň filamenti dogry itip biljekdigini üpjün etmek üçin PTFE turbalarynyň ulanylmagyny talap edýär, ýöne göni ekstruderler beýle turbalary talap etmeýär.

3d printer üçin ýapyk Ptfe turbasyny nädip arassalamaly?

Käwagt filament PTFE turbasyna hakykatdanam ýapyşyp biler we el bilen aýryp bolmaz.Şu ýagdaýda,turbany suwda gaýnatmak kömek edip biler.Bu içindäki süzgüçleri ýumşadýar we soňundan çykaryp bilersiňiz.PTFE gaýnag suwdan zyýan çekmeýär, sebäbi has ýokary temperatura çydamly.

Ptfe turbasyny haçan çalyşmaly?

Düwürtigi üýtgetmek üçin maslahat berilýän wagtyň bardygyna ynanýarynýarym ýyl töweregi.Whatöne haýsy filamente we näçe gezek çap edýändigiňize bagly.

PTFE turbalaryny FEP we PFA turbalary bilen deňeşdirmek

Meňzeşlikler:

Birmeňzeş öndürijilik, ajaýyp howa garşylygy, poslama garşylyk, ýokary we pes temperatura garşylyk.

Tapawutlar:

FEP & PFA

Gymmat bahasy

Çylşyrymly önümçilik prosesi

Tebigy reňk aýdyňdyr

Kebşirläp eredip bolýar , Çäklendirilmedik turbanyň uzynlygy

PTFE

Has arzan, tebigy reňkler süýt ak ýa-da açyk.

Kebşirlemek kyn ube Turbanyň uzynlygy çäklidir

Programma meýdany has giňdir.

PTFE gasynlanan turba VS rezin turba

Adaty maşgala kompýuterlerinde ulanylýan kauçuk turbalar bilen deňeşdirilende, PTFE gasynlanan çeýe turbalar, senagat kompýuterlerinde ýa-da maglumat merkezlerinde ulanylýan iň gowy saýlama sowuk sowadyş liniýalarydyr, sebäbi PTFE rezinden has ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy we garramaga garşy öndürijiligi bar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň