Ptfe şlang armaturalaryny nädip gurmaly |BESTEFLON

Bogun gurmakPTFE turbasyPTFE gurnama şlangy diýilýär, bu gurnama şlangy, adatça, 100% arassa PTFE rezin turbasyndan ýasalýar we 304 ýa-da 316 poslamaýan polatdan örülen we dürli görnüşli birleşme görnüşleri hem dürli uzynlyklara düzülip bilner.

Highokary temperatura we ýokary basyşa garşylyk, poslama garşylyk we garramaga garşylyk bilen häsiýetlendirilýär we köplenç tehnika we enjamlara birikdirilýär

Arza meýdany

Politetrafluoroetilen (PTFE)şlang ýygnamakköp artykmaçlygy bar, ýöne ýokary bahasy has giň ugurlarda ulanylmagyny çäklendirýär.Häzirki wagtda polietrafluoroetilen şlang gurnamalary esasan önüm öndürijiligine we hiline ýokary talaplary bolan awiasiýa we howa giňişliginde dürli gidrawlik, pnewmatik, ýangyç, güýç we sero mehanizmlerinde ulanylýar.Orta geçiriş üçin çeýe turbageçiriji hökmünde PTFE şlang gurnamalary dürli uçarlarda we uçuş ulaglarynda üstünlikli ulanyldy.Mysal üçin, ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky käbir günbatar ösen ýurtlar 1950-nji ýyllarda PTFE şlang gurnamalaryny ösdürip başladylar we 1920-nji ýyllarda ösdürip başladylar Politetrafluoroetilen (ptfe) şlang gurnamalary ýokary derejeli howa giňişliginde giňden ulanylýar 1960-njy ýyllar.Techokary tehnologiýaly önüm hökmünde ptfe şlang gurnamalary dürli amaly ugurlarda has köp ünsi özüne çekýär we barha möhüm rol oýnaýar

Önüm aýratynlyklary

ThePTFE şlangy ýygnamakRezin turba we metal gabyklar bilen deňeşdirilende has ýeňil agramy, has giň temperatura diapazony (-55 ~ 232 C), himiki durnuklylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy we az akym garşylygy (metal şlangyň 1/2 - 1/3) bar.Şol bir rezin şlang bilen deňeşdirilende, kiçijik radial ölçeg, uzak ömri we ýokary ygtybarlylygy bar.Şol bir wagtyň özünde polat sim bilen berkidilen PTFE şlang gurnamasy titremäniň siňdirilmegi, ýadawlyga garşy egilmek we ş.m. ýaly köp artykmaçlyga eýedir.

Politetrafluoroetilen şlangy ýygnamagyň ýokarda agzalan köp artykmaçlygy bar bolsa-da, gurnamak üçin has ýokary talaplar bar.Egilme radiusy gaty kiçi bolanda, turbanyň bedeniniň çökmegine we egilýän ýerinde zeper ýetmegine sebäp bolar;Mundan başga-da, gurnama wagtynda turba korpusynyň ýoýulmagy, şlangyň berkitme täsirini azaldar, bu önümiň hyzmat möhletiniň azalmagyna we hatda şowsuzlyga sebäp bolar.Şonuň üçin rezin şlangy we metal gabyklary politetrafluoroetilen şlang gurnamasy bilen çalyşmakda dizaýn we ulanmagyň iki tarapyndaky önümleriň gurnama talaplaryna üns berilmelidir.

Ptfe şlang armaturalaryny guruň

PTFE şlangyň armaturlary köp görnüşlere bölünýär, dürli armaturlaryň dürli gurnama usullary bar, Mundan başga-da, şlangyň içki diametri laýyk bolmaly.Turbanyň diametri gaty az bolsa, bu turbadaky gurşawyň akymynyň tizligini ýokarlandyrar, ulgamy gyzdyrar, netijeliligini peselder we tutuş ulgamyň işleýşine täsir etjek aşa köp basyş düşer.Aşakdakylar, birleşdirijiniň her görnüşiniň aýratynlyklary we jikme-jik gurnama girişleri:

Gurnama usuly:

1. Ilki bilen, turbanyň O şekilli bolmagyny üpjün etmek üçin turbanyň ahyrky ýüzi tekiz kesilýär.Specialörite gurallary ulanmak iň gowusy, ýogsam syzar; 2.Ilki bilen hozy turba salyň, soňra turbany birleşdirilen ýadro taýagyna salyň we berkidiň

Arassaçylyk bogunlary:

poslamaýan polatdan çalt çykýan bogunlara sanitariýa bogunlary, sanitariýa bogunlary, poslamaýan polat birleşikleri, azyk kärdeşler arkalaşyklary we ş.m. diýilýär. Bu görnüşli bogunlar azyk, içgi, süýt önümleri, kosmetika talaplaryna laýyk gelýän SUS304, 316L materialdan ýasalýar. we biologiki önümler.Derman, nepis himiki serişdeler we dürli habar beriş serişdeleri üçin aýratyn talaplar.Bu önüm ýokary derejeli polishing prosesi bilen gaýtadan işlenildi, üstü tekiz, bökdençsiz we senetçilik kanaly awtomatiki usulda akýar.Önümçilik ISO, DIN, IDF, SMS we GMP Azyk arassaçylygy 3A standartlaryny berk ýerine ýetirýär Iň soňky kompýuter üç ölçegli takyklygy bilen işlenip düzülen standart, içerki sanitariýa iýmit talaplaryna laýyk gelýär.

Gurnama usuly:

1. Ilki bilen gaýtadan işlenen turbany taýýarlaň we gerekli uzynlyga çenli kesiň;2. veeňi turba salyň we turbany birleşdirilen ýadro taýagyna goýuň;3. Turba salnandan soň, ýeňi goýuň Turbany turbany ýapmak üçin çykarýarlar;4. Bogundaky ýeňi berk basmak üçin enjamy ulanyň.5. Bogunyň beýleki ujy hem şeýle gysylýar we ahyrynda iki bogun ferrula birikdirilýär we sanitariýa birleşdiriji turba ýygnalýar;aşakdaky suratda görkezilişi ýaly:

Ptfe şlang enjamlary

Iş wagty: -20anwar-29-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň