Geçiriji Ptfe şlang şkafy Poslamaýan polatdan örülen PTFE geçiriji şlang | |BESTEFLON

Gysga düşündiriş:

GeçirijiPtfe şlanggeçiriji polietrafluoroetilen içki turbadan durýar, poslamaýan polat sim bilen berkidilýär we iki ujuna metal birikdirijiler oturdylýar .Biz hytaý öndürijisidiris .Hary önüm aýratynlyklary bar. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Gaplamak

Haryt bellikleri

Geçiriji-Ptfe-şlang-ýygnak-1

Geçiriji Ptfe şlang ýygnagy gatlakly

GeçirijiPtfe şlangptfe içki turbalar iki gatlara bölünýär, içki gatlak inçe gara geçiriji gatlak bolup, nebit ýokary tizlik bilen turbada akýan mahaly nebit bilen turba diwarynyň arasyndaky sürtülme arkaly emele gelen we ýygnanan statiki elektrik energiýasyny geçirmek üçin ulanylýar.Politetrafluoroetilen(PTFE) ýokary izolýasiýa materialynyň bir görnüşidir.Pressureokary basyşly şlangda akýan ýag çalt we basyş ýokary.Sürtülme netijesinde emele gelen statiki elektrik belli bir mukdarda ýygnansa, içki turbanyň statiki döwülmegine, şlang ýygnagynyň syzmagyna sebäp bolar.Politetrafluoroetileniň içki turbasyşlang ýygnamakgidrawliki ulgamda we howa giňişliginiň sero mehanizminde ulanylýan geçiriji gatlak bilen goşulmaly

Güýçlendirilmedik polietetrafluoroetilen (PTFE) içki turbanyň göterip biljek iň ýokary basyşy, adatça, bary-ýogy 4MPa ~ 5MPa.Turbanyň has uly basyş edip biljekdigi üçin, pagta sapaklaryny berkitmek gatlagy, aramid süýümi berkitmek gatlagy we polat simleri berkitmek gatlagy ýaly daşarky gatlakdaky berkitme gatlagyny köpeltmeli.Bu kagyz polat simleri berkitmek gurluşy bilen tanyşdyrýar.Içki turbanyň daşky gatlagynda poslamaýan polat simiň berkidiji gatlagyny egrem-bugram we örmek diýip bölmek mümkin

Bilelikdäki ýygnamak usuly

Şlangyň we şlangyň iki ujundaky demir birleşdirijiler, bölekleriň deformasiýasy arkaly, ýagny tok diýilýän zat arkaly durnukly birikmäniň täsirine ýetýär, şlangyň özi möhürleme häsiýetine eýe bolup biler. beýleki bölekleri bilen netijeli baglanyşyp biler.Häzirki wagtda metal birikdirijileri gönüden-göni goýmak gurluşyna we ýygnamak usullaryna laýyklykda aýratyn oturdylan gurluşa bölmek mümkin.Göni goýmak gurluşy esasan orta we pes basyş we ýokary basyşly şlang üçin amatlydyr.Amalşlang ýygnamakbu hili metal birleşdiriji bilen deňeşdirilende ýönekeý, ýöne ýygnamazdan ozal gyzdyrmaly

 • Dürli 316L poslamaýan polat, PTFE bukjasy ýa-da metal däl material esbaplary
 • Elektro-polat poslamaýan polat armaturlary üpjün ediň
 • Beýleki ýokary hilli erginlerde berilýän gysyş armaturlary

Arza meýdany

Geçiriji PTFE şlangy ýygnamagyň köp artykmaçlygy bar, ýöne onuň ýokary bahasy has giň ugurlarda ulanylmagyny çäklendirýär

Häzirki wagtda polietrafluoroetilen şlang gurnamalary esasan önüm öndürijiligine we hiline ýokary talaplary bolan awiasiýa we howa giňişliginde dürli gidrawlik, pnewmatik, ýangyç, güýç we sero mehanizmlerinde ulanylýar.Orta geçiriş üçin çeýe turba hökmünde,PTFE şlang gurnamalarydürli uçarlarda we uçuş ulaglarynda üstünlikli ulanyldy

Haryt maglumatlary

Marka ady: BESTEFLON
Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek
Material: PTFE
Içki gatlak: ptfe şlang
Güýçlendiriji gatlak: poslamaýan polat sim örmek
Daşarky gatlak: PVC / PU / PVDF / Silikon / TPU / Dakron / Pagta ýüplügi / Motli pagta ýüplügi / Aramid süýümi
Arza: Senagat / Gidrawlik senagaty / galyndy temperatura maşyn / bejeriş pressi / arassalaýjy maşyn / zarba galyplaýjy maşyn
Şahadatnama:

SAE100 R14

Temperatura:

- 65 ℃ ~ + 260 ℃

Standart: SAE100 R14
Ölçegi:  

Wideo

Bize e-poçta beriň

sales02@zx-ptfe.com


 • Öňki:
 • Indiki:

 • gaplamakgaplamak

  Adaty gaplamany aşakdaky ýaly hödürleýäris

  1 、 Neýlon halta ýa-da poli halta

  2 、 Karton guty

  3 、 Plastiki palet ýa-da faner palet

  Custöriteleşdirilen gaplama tölegli

  1 en Agaç çarşak

  2 en Agaç gap

  3 、 Beýleki ýöriteleşdirilen gaplamalar hem bar

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň