Uelangyç liniýasyny Ptfe |BESTEFLON

Awtoulag tormozynyň dürli görnüşlerine görä, gidrawlika bölünip bilnertormoz şlangy, pnewmatik tormoz şlangy we wakuum tormoz şlangy.Materiallaryna görä rezin tormoz şlangyna, neýlon tormoz şlangyna we PTFE tormoz şlangyna bölünýär

Kauçuk tormoz şlangy güýçli dartyş güýjüniň we aňsat gurnamagyň artykmaçlyklaryna eýedir, ýöne zyýany, uzak wagtlap ulanylandan soň ýeriň garramagy aňsatdyr.

Pes temperatura bolan ýagdaýynda, neýlon tormoz şlangynyň dartyş güýji gowşar, daşarky güýçler täsir etse, döwmek aňsatdyr

Emma PTFE şlangynyň ýokary temperatura garşylygy, pes temperatura, ýokary basyşa garşylygy, könelmegine garşylygy, poslama garşylygy we beýleki aýratynlyklary bar, uzak ömri ýygy-ýygydan çalşylmagyna mätäç däldir.Beýleki iki materialyň kemçilikleriniň öwezini dolup biler

Howpsuzlyk, uzak ömür we öndürijilik iň esasy meseleleriňiz bolmaly.E85 ýa-da etanol, talap edilýän talaplar üçin zerur oktan sanyny we güýç potensialyny üpjün edip biljek tygşytly we täsirli ýangyçdygyny subut etdi.Emma häzirki zaman ýangyçdaky goşundylar materiallaryň köpüsini gatylaşdyryp we peseldip biler.Bu howply syzyşlara sebäp bolup biler we erbet ys galdyryp biler.Fuelangyç liniýasy peselenden soň, erbet şlang bölejikleri ýangyç injektoryny we karbýurator kanallaryny hapalap we ýapyp, öndürijilige täsir edip, problema döredip biler.

Iň oňat çözgüt polietrafluoroetilen (PTFE) materialdyr.PTFE elýeterli iň inçe we iň ýeňil ýangyç şlangy bolan plastik materialdyr.Akymyny ýokarlandyrmak üçin ýokary elastik derejeli 304 poslamaýan polatdan ýasalan içki PTFE turbasy bilen birleşdirýär we çylşyrymly daşky gurluşyk ajaýyp çeýeligi üpjün edýär.Içki PTFE turbasy islendik ýangyç bilen ulanmak üçin amatly we 260 gradusa çenli temperatura çydap bilýär.Material ýangyjyň ýaramazlaşmagyna täsir etmeýär, şonuň üçin ýangyç buglary syzmaýar

Fuelangyç ulgamlary üçin umumy teklipler:

Gurnanyňyzda aPTFE şlangulaglarda ýangyç şlanglaryny ýylylyk çeşmelerinden, ýiti gyralaryndan we hereket edýän böleklerinden uzakda saklaň.Elektrik ulgamynyň hereketi üçin elmydama ýeterlik arassalamaga rugsat beriň.Asma we geçiriş ulgamynyň bölekleriniň arasyndaky arassalanyşy barlaň.Fuelangyç şlanglaryny gysmazlyk ýa-da uzaltmazlyk üçin asma komponentlerini barlaň.Roadol galyndylaryna we ýokary temperaturalara sezewar bolan ýangyç şlanglary üçin poslamaýan polatdan ýa-da gaty simden örülen PTFE ýangyç şlanglaryny ulanyň.Dökülmezligi üçin şlangy berk gysyň.Jig beýleki komponentleriň titremesini azaltmaga hem kömek edýär.Panelleriň üsti bilen şlang bolanda degişli bölüm böleklerini ulanyň

Şeýle hem halap bilersiňiz


Iş wagty: 17-2021-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň